خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه بتن آماده
  - کارخانه بتن آماده و قطعات بتنی
  - 25 هزار متر زمین
  - 10 هزار متر زمین
  - 400 آمپر برق
  - پروانه بهربرداری و استاندارد
  - فعال
موارد مشابه