خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه روغن ترمز و گریس
  - 12 هزار متر زمین
  - 5 هزار متر سوله
  - 200 متر اداری
  - 400 آمپر برق
  - پروانه تولید و استاندارد روغن ترمز , گریس 
  - قیمت 12 میلیارد تومان
موارد مشابه