خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه مواد غذایی
  - 5550 متر زمین
  - 2870 متر سوله بهداشتی
  - 150 آمپر برق
  - مجوز تولید پاپ کورن
  - مجوز تولید داروهای گیاهی
  - با دستگاه ها و پروانه های بهره برداری , صتایع و بهداشت
  - قیمت : 3 میلیارد و 800 میلیون تومان
موارد مشابه