خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کارخانه قند و شکر
  - 3400 متر زمین
  - 2100 متر سوله بهداشتی
  - 540 متر اداری
  - 300 آمپر برق
  - پروانه بهره برداری و بهداشت
  - قیمت : 4 میلیارد تومان
موارد مشابه