خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  اجاره سوله انبار
  - 30 هزار متر زمین
  - 15 هزار متر زمین
  - ارتفاع سوله ها 10 متر
  - 300 آمپر برق
  - سکوی بارگیری
  - قیمت اجاره : متری 12 هزار تومان
موارد مشابه