خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  کیلومتر یازده جاده مخصوص
  - 45 هزار متر زمین صنعتی
  - 12 هزار متر سوله 
  - 400 آمپر برق
  - بر شمال به جاده مخصوص و بر جنوب به اتوبان کرج
  - هزار متر اداری , تجاری
  - قیمت کارشناسی 52 میلیارد و قیمت فروش 42 میلیارد تومان
موارد مشابه