خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  سردخانه میوه
  - 60 هزار متر زمین
  - 5 هزار متر سالن
  - سردخانه بالای صفر و مصرف برای میوه جات
  - 400 آمپر برق
  - چاه آب با مجوز
  - قیمت : 18 میلیارد تومان
موارد مشابه