خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  62 هزار متر انبار صنعتی
  - کیلومتر 5 جاده قدیم کرج
  - 62 هزار متر زمین
  - 30 هزار متر سوله 
  - 500 متر اداری
  - 800 آمپر برق
  - قیمت کارشناسی 68 میلیارد تومان و قیمت فروش 52 میلیارد تومان
موارد مشابه