خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  - 5600 متر زمین
  - 800 متر سوله
  - 2400 تن مخازن 
  - تبدیل نفت کوره به بنزین و گازوییل و روغن
  - محصولات توسط شرکت نفت و روغن بهران خریداری میشود
  - مخزن بنزین نیز در حال نصب می باشد
  - قیمت کارشناسی 7 میلیارد و 500 میلیون که 2 میلیارد و 500 میلیون تومان وام دارد
موارد مشابه