خرید و فروش کارخانجات صنعتیاجاره انبار , سالن و سوله فروش مجتمع های کشت و صنعتو زمین های کشاورزی
  50 هزار متر انبار صنعتی
  - 50 هزار متر زمین
  - 5 هزار متر سوله
  - 200 آمپر برق
  - گاز صنعتی
  - قیمت کارشناسی 15 میلیارد تومان و قیمت فروش 11 میلیارد تومان
موارد مشابه